Print

Bestuur en toezicht

Per 29 mei 2012 is een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht.

College van Bestuur
Binnen onze stichting is sprake van een éénhoofdig College van Bestuur.
Ton Reijnen is per 1-2-2016 benoemd tot directeur-bestuurder van de stichting.
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van
de Raad van Toezicht.

Aan het College van Bestuur komen in de stichting alle taken, eindverantwoordelijkheid en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen: de heer T. van Rosendaal is voorzitter en 
mevrouw L. Hamerling, mevrouw M. Aarts, de heer S. van Thiel en de heer P. Tijssen zijn leden.

De Raad van Toezicht houdt als interne toezichthouder integraal toezicht op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen, een en ander met het oog op de belangen van de Stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen en de maatschappelijke legitimatie van de Stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

Correspondentie-adres voor College van Bestuur & Raad van Toezicht
Stichting Sint-Christoffel
Bestuurskantoor
Kasteelllaan 2
5281 CP  BOXTEL

Het bestuurssecretariaat is telefonisch bereikbaar op nummer 0411 - 611 641.
Petra van Grootel is Office Manager.
15 december 2017