Print

De dagelijkse leiding

In de statuten vanáonze stichting is het formele juridische kader vastgelegd:

Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en de onderáde stichting resorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde reglementen, alsmede met inachtneming van de op de Stichting, en de onder de Stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde, wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.
Het College van Bestuur wordt in onze stichting aangeduid met "directeur-bestuurder".

In de Reglementen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betreffende organen nader beschreven.

Ináons Managementstatuut zijn:

  • bevoegdheden en mandaten van schooldirecteuren vastgelegd;
  • spelregels van het management beschreven;
  • hoofdlijnen van het te voeren beleid beschreven;
  • de gedragscode voor leidinggevenden opgenomen.


Het gestelde in het managementstatuut laat onverlet hetgeen in de Statuten, de Reglementen van het College van Bestuur en Raad van Toezicht Ún het Toetsingskader is geregeld.
Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen genoemde documenten en dit Managementstatuut, prevaleert het gestelde in de bovengenoemde documenten.

15 december 2017