Print

Samenwerking

Leren mét en van elkaar is een belangrijk uitgangspunt in de organisatie. Dit betekent leren binnen de organisatie (intern), maar ook leren buiten de organisatie (extern).

Intern
Om de samenwerking intern te bevorderen zijn er meerdere z.g.n. horizontale netwerken ingericht. Hieronder verstaan we netwerken bestaande uit medewerkers met dezelfde functie/taak binnen de organisatie.
Zo kennen we het netwerk directeuren (directeurenberaad genoemd), het netwerk intern-begeleiders leerlingenzorg, het netwerk contactpersonen klachtenbehandeling, het netwerk arbocoördinatoren en het netwerk coördinatoren informatie en communicatietechnologie.
Deze netwerken zijn gericht op kennisdeling, deskundigheidsbevordering en verbetering en vernieuwing binnen onze organisatie.

Extern
Ook het leren met en van andere organisaties heeft binnen onze organisatie alle aandacht.
Hiertoe is de organisatie een samenwerking aangegaan met verscheidene groeperingen. We noemen er enkele:

Gemeente Boxtel
In het kader van voorheen het lokaal onderwijsbeleid (nu 'lokaal educatieve agenda') vindt er samenwerking plaats met diverse Boxtelse instellingen ter verbetering van de onderwijskansen van de Boxtelse leerlingen. Zo is er intensieve samenwerking met de peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen, bureau Jeugdzorg, instellingen voor cultuureducatie en overigen. E.e.a. gebeurt onder regie van de gemeente.

Dommelgroep
Het betreft hier een samenwerking van vijf grote schoolbesturen in de regio, te weten in Vught, St.-Michielsgestel, Schijndel, St.-Oedenrode en Boxtel. Deze samenwerking richt zich op diverse zaken zoals: een vervangers- en invallerspool (VIP), het implementatietraject Lumpsum-bekostiging, een kweekvijver managementkwaliteit en het informatie- en communicatiegebruik binnen het onderwijs.
Vanuit dit netwerk kennen we het netwerk van algemeen directeuren die veelal als stuurgroep fungeren voor vele innovatietrajecten op initiatief van de Dommelgroep. Daarnaast komen hieruit ook netwerken voort als: netwerk bovenschools coördinatoren arbozorg en netwerk 'ondernemers in onderwijs'.

Pluralis
Het betreft hier een samenwerking met de overige schoolbesturen voor primair onderwijs binnen Boxtel. De samenwerking is gericht op het realiseren van onderwijs op maat.
Vanuit dit netwerk wordt o.a. deelgenomen aan bijv. het 12-overleg. Dit betreft een lokaal overlegorgaan dat zich ten doel stelt alle beschikbare zorg af te stemmen op de vraag vanuit kind en/of gezin. Ook op het gebied van de afstemming van het zorgbeleid op het jeugdbeleid van de gemeente Boxtel neemt Pluralis een actieve rol in.

ISO-ICT
Het betreft een samenwerking met een groot aantal schoolbesturen in Limburg en ZO-Brabant.
Deze samenwerking is gericht op verbetering en vernieuwing van het onderwijs. De verbetering is gericht op de automatisering/digitalisering van een aantal bedrijfsprocessen, zoals de leerlingadministratie, m.n. de zorgdossiers. De vernieuwing is gericht op de bevordering van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen. 

U ziet het: samenwerking is een belangrijk element in onze organisatie. Dat is ook niet vreemd als u het motto van de organisatie kent: "onderwijs..., dat maak je samen!".
 
15 december 2017